Ümumi məlumat

Qrupda банк sisteminin dayanıqlı inkişafına töhfə vermək məqsədilə risklərin idarə edilməsi sahəsində Йени çağırışlar və qabaqcıl təcrübələrin öyrənilməsi, бушель təcrübələrin Йерли банк sisteminə tətbiqi imkanlarının araşdırılıması, tənzimləyici və nəzarət orqanları ilə qarşılıqlı əməkdaşlığın gücləndirilməsi, risklərin idarə edilməsinə Dair müxtəlif Норматив sənədlərin işlənib hazırlanmasında peşəkar iştirak, əlaqədar qurumlara əsaslandırılmış təkliflərin hazırlanması və bu qəbildən olan digər fəaliyyətlər həyata keçirilir.

MÜDDƏT